Obchodní podmínky

 

Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Zákazník odesláním závazné objednávky stvrzuje, že je plnoletý. 

Víno obsahuje siřičitany.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky prostřednictvím dodavatele a blíže upravují práva a povinnosti dodavatele a kupujícího.

 

1. Základní údaje

1.1. Dodavatel

KOREK Wines, s.r.o., se sídlem Údolní 532/76, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika.
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 108866 u Krajského soudu v Brně.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 07571500
DIČ: CZ07571500
(dále jen "dodavatel")

1.2. Zákazník (Kupující)

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží a sortimentu dodavatele je dostupný na stránkách https://www.korekwines.cz/ což je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě příslušné objednávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.1. Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

3.1. Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době dodavatelem, poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

3.2. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a váhy přepravovaného zboží. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Není-li dodavatelem uvedeno jinak, poštovné se účtuje dle celkové váhy zboží. Faktura s konečnou cenou za objednávku, bude zákazníkovi zaslána na e-mail. Zákazník se může na cenu za dopravu informovat u dodavatele.

Převzetí zboží je po předchozí domluvě možné provést také osobní formou, v sídle dodavatele, platbou pouze hotově nebo po připsání částky na účet dodavetele na základě předem uhrazené faktury pod příslušným variabilním symbolem.

3.3. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží, přičemž dodavatel si vyhrazuje volbu zákazníka změnit.

Cenu za zboží je možné v plné výši uhradit hotově při převzetí v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Každá zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu - daňový doklad. Délku splatnosti faktur volí dodavatel.

Kupující souhlasí s tím, že v případě platby kupní ceny, která má charakter evidované tržby ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Prodávající vystaví Kupujícímu účtenku ve smyslu tohoto zákona dle své volby v papírové anebo elektronické formě, samostatně anebo jako součást daňového dokladu.

3.4. Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

3.5. Odpovědnost za vady a reklamace

Je-li zákazníkem spotřebitel, pak odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží, včetně reklamačního řízení upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší.

Je-li kupující podnikatelem, bude délka záruční doby sjednána vždy dohodou smluvních stran.

Zákazník je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí.

Při svozu reklamace zboží je zákazník povinen poskytnout číslo a datum dodacího listu, na základě kterého reklamované zboží nakoupil. Zástupce dodavatele (řidič) toto zboží sepíše na dodací list. Zákazník svým podpisem na dodacím listě potvrdí svoz reklamovaného (vadného) zboží.

Konkrétní nárok, způsob a přiměřenou lhůtu k odstranění vad volí a určuje prodávající.

V případě, že vada bude vyřešena odstoupením od smlouvy, tj. zákazníkovi bude vrácena kupní cena, obdrží ji zákazník na základě dobropisu při další dodávce zboží. Pokud se jedná o zboží z předešlých dodávek, musí zákazník telefonicky nahlásit svoz reklamace předem na u dodavatele.

Pokud zákazník nebude mít zájem o další dodávky, bude mu kupní cena vrácena způsobem, který určí prodávající.

Při reklamaci zboží musí být v láhvi (obalu) 90 a více % obsahu.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí za škodu na zboží na kupujícího vnější událost.

4. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 4 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením dodavatel kontaktuje zákazníka za účelem sjednání dohody o dalším postupu, a to v souladu s ustanovením § 1764 a násl. občanského zákoníku.

V případě, že je zákazník spotřebitelem má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem. Stornovat lze na emailu korek@korekwines.cz. Při odstoupení je vždy nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. Je-li zákazník podnikatelem (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má zákazník, který je spotřebitelem v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že spotřebitel využije svého práva odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen zaslat na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího korek@korekwines.cz

V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník, který je spotřebitelem, veškeré náklady spojené s odstoupení od smlouvy.

Dodavatel vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží veškeré a kompletní zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, od které kupující odstoupil.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.2. Postup v případě odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, jsou si dodavatel i kupující povinni navzájem vrátit poskytnuté plnění. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesílateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení celé kupní ceny musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne započtením těchto nákladů na vrácenou kupní cenu.

7. Ochrana osobních údajů zákazníka

Ochranu osobních údajů řeší samostatné podmínky uvedené na https://www.korekwines.cz/gdpr.php nebo na http://www.pijemevino.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

8. Závěrečná ustanovení

Kupující uděluje dodavateli souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického kontaktu z této kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků, za účelem vedení databáze zákazníků a to pro účely dodavatele, a to na dobu pěti let. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, obchodních nabídek a informací. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající ohlásí zákazníkovi písemným oznámením, které bude uveřejněno na faktuře popřípadě na dodacím listu.

Zákazník má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval. Odběratel má při nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek rovněž právo v lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl, odstoupit od Smlouvy o dodávky zboží.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Zákazník se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti zákazníka se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

Písemná forma právního jednání je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

V případě doručování písemností platí, že písemnost odeslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou třetí pracovní den po odeslání.

8.1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující, jako spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě příhraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

9. POTVRZENÍ PLNOLETOSTI

9.1. Veškeré alkoholické nápoje jsou prodávány pouze osobám starším 18 let.

9.2. V případě nákupu alkoholických nápojů kupující závazně prohlašuje, že je osobou starší 18 let. Mladší zákazníci mohou nakupovat pouze položky, které neobsahují alkohol.